Ďalšie služby

Okrem základných účtovných služieb poskytuje spoločnosť BETY, s.r.o. svojim klientom aj celú radu ďalších súvisiacich služieb. Ide najmä o tieto oblasti služieb:

Audit účtovnej závierky

Zákon o účtovníctve v §19 definuje, kto je povinný mať účtovnú závierku overenú audítorom. Sú to najmä obchodné spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie, alebo družstvo a ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky spĺňajú dve z troch nasledovných podmienok – celková suma majetku presiahla 1 000 000 €, čistý obrat presiahol 2 000 000 €, priemerný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30. Ďalej sú to obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ďalšie účtovné jednotky, ktorým to predpisuje zákon o účtovníctve.
Ak spĺňate tieto podmienky zabezpečíme Vám audit účtovnej závierky v spolupráci s externou audítorskou spoločnosťou

Interný audit spoločnosti

Interný audit je nástroj využívaný najmä u stredných a väčších firiem, v ktorých majitelia hľadajú spôsob ako dosiahnuť vyššiu efektívnosť podnikania, možnosti zníženia nákladov a zvýšenia jej ziskovosti.
Ak máte záujem na tom, aby Vaša spoločnosť fungovala čo najefektívnejšie a peniaze neutekali tam, kam by nemali, radi Vám pomôžeme.

Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky

BETY, s.r.o. vypracuje konsolidovanú účtovnú závierku pre spoločnosti, ktoré sú materskou spoločnosťou tzv. konsolidovaného celku (materská a dcérska spoločnosť), teda spĺňajú predpoklady menované v paragrafe 22 Zákona o účtovníctve.

Oceňovanie malých a stredných podnikov

Pre osoby, ktoré majú záujem o prevod obchodného podielu (predaj, kúpa, splynutie) resp. akvizíciu inej spoločnosti , alebo potrebujú vedieť hodnotu spoločnosti pre iné účely, BETY, s.r.o. vypracuje stanovenie všeobecnej (trhovej) hodnoty podniku.

Vyžiadanie DPH z krajín EÚ

Ak je Vaša spoločnosť registrovaná pre DPH v Slovenskej republike a spĺňa predpoklady podľa paragrafu § 55a a 55f Zákona o DPH, má nárok na vrátenie DPH zaplatenej za tovary, alebo služby v inom členskom štáte Európske únie. Žiadosť zaplatenej DPH v inom štáte EU je možné podať výlučne elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. BETY, s.r.o. vo Vašom mene vyžiada zaplatenú DPH v inom členskom štáte EÚ.

Rekonštrukcia účtovníctva,
spracovanie účtovníctva za predchádzajúce obdobie

V prípade požiadavky klienta, naša spoločnosť spracuje účtovníctvo aj za predchádzajúce obdobia.

Účtovné a daňové poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne aj doplnkové služby – základné účtovné a daňové poradenstvo vo väzbe na aktuálne daňové úpravy, vypracovanie finančných podkladov pre banky a poisťovne, poradenstvo pri tvorbe projektu pre žiadosť o úver, tvorba ekonomických posudkov, finančných analýz a podobne.

Od roku 2012 plánujeme rozšíriť naše služby aj o služby akreditovaného daňového poradcu, vďaka čomu Vám ešte lepšie pomôžeme zefektívniť činnosť vašej spoločnosti.

Vypracovanie finančných projektov pre účely úverov, grantov

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, ktorý si vyžaduje znalosť problematiky, ako aj príslušných právnych predpisov nevyhnutných pre úspešný zápis spoločnosti do Obchodného registra.
Naša spoločnosť Vám na základe dodaných podkladov zabezpečí založenie spoločnosti.

Cenník

Ceny za uvedené služby sa stanovujú v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, na základe vzájomnej  dohody.

 
Prečo sa rozhodnúť pre nás?
Bety s.r.o., naše skúsenosti vo Váš prospech...
045 532 44 68
Máte na nás otázky?